Zápis do školy

 
 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

výsl.záp.zš 17-18 (1).pdf (287,2 kB)

 
 
 

Zápis žáků

do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018

Dle zákona č.561/2004 Sb.,  v platném znění, vypisuje Základní škola a Mateřská škola Nedomice - okres Mělník, příspěvková organizace  zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2017/2018 v termínu:

 

ČTVRTEK 6. 4. 2017   

  od 13.00 do 15:00 hodin

 

Náhradní termín zápisu – 12.4.2017

 

Organizace a průběh zápisu:

 

1.  K zápisu se prosím dostavte dle pořadí dohodnutého v MŠ Nedomice. Pokud dítě nenavštěvuje naši mateřskou školu, kontaktujte prosím Hanu Krupičkovou, tel. 606 379 749 a dohodněte s ní zápis Vašeho dítěte do pořadníku zapisovaných dětí.

 

2. Zápis se skládá z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. Se souhlasem zákonného zástupce se druhá část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům RVP ZV. Tiskopisy žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ a dotazníku pro rodiče je možné si vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webu, s předstihem vyplnit a přinést k zápisu s sebou. Samozřejmě je možné vše vyplnit v průběhu formální části zápisu na místě.

 

3. Rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě škola orientačně posuzuje školní zralost dítěte, jsou organizovány hravou formou.

 

4. Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36, odst.3) školského zákona) či žádat pro své dítě o odklad (§ 37 školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření : doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.

 

6. Správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je vedeno pod registračním číslem. Výsledek zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku zápisu.

 

7. Těšíme se na Vás a Vaše děti.

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Nedomice, příspěvková organizace, stanovuje kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

 

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

A) Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (kritérium č. 1)

B) Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence (kritérium č. 2)

C) Ostatní žáci (kritérium č. 3)

 

Žádost o přijetí do ZŠ.docx (35172)