Aktuality

 

Velkou gratulaci posíláme žákům naší školy, kteří se zúčastnili "Zálesáckého závodu zdatnosti" a umístili se na 1. místě a 6. místě.

 1. místo - Tomáš Lipavský, Honza Horák, Kristýna Štyksová

6. místo - Jakub Horák, Tereza Pecharová, Veronika Lipavská 

diplom zálesák.pdf (394721)

Velké poděkování patří paní vychovatelce Lence Bártové, která měla trpělivost a vše děti naučila.

 

Zápis žáků

do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018

Dle zákona č.561/2004 Sb.,  v platném znění, vypisuje Základní škola a Mateřská škola Nedomice - okres Mělník, příspěvková organizace  zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2017/2018 v termínu:

 

ČTVRTEK 6. 4. 2017   

  od 13.00 do 15:00 hodin

 

Náhradní termín zápisu – 12.4.2017

 

 

Organizace a průběh zápisu:

 

1.  K zápisu se prosím dostavte dle pořadí dohodnutého v MŠ Nedomice. Pokud dítě nenavštěvuje naši mateřskou školu, kontaktujte prosím Hanu Krupičkovou, tel. 606 379 749 a dohodněte s ní zápis Vašeho dítěte do pořadníku zapisovaných dětí.

 

2. Zápis se skládá z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a předloží rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. Se souhlasem zákonného zástupce se druhá část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům RVP ZV. Tiskopisy žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ a dotazníku pro rodiče je možné si vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webu, s předstihem vyplnit a přinést k zápisu s sebou. Samozřejmě je možné vše vyplnit v průběhu formální části zápisu na místě.

 

3. Rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě škola orientačně posuzuje školní zralost dítěte, jsou organizovány hravou formou.

 

4. Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36, odst.3) školského zákona) či žádat pro své dítě o odklad (§ 37 školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření : doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.

 

6. Správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je vedeno pod registračním číslem. Výsledek zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku zápisu.

 

7. Těšíme se na Vás a Vaše děti.

 

  •  

Velké poděkování posíláme panu Haškovi, který přivezl dětem do školky písek na pískoviště. 

Moc děkujeme.

  •  

        V 1. a 3. třídě v únoru probíhaly projektové dny zaměřené na povolání. V rámci těchto dní jsem oslovila rodiče dětí z naší třídy, zda by byli ochotni věnovat nám dopoledne hodinu svého času a přijít dětem  povyprávět o své práci.

        Pro děti je velmi těžké uchopit název povolání a představit si pod ním reálně vykonávanou práci. Pojem manažer, účetní, likvidátor pojistných událostí dětem mnoho neřekne, ale pokud se ve třídě objeví člověk, který toto zaměstnání vykonává, přinese s sebou věci, které v práci používá a detailně dětem objasní, co přesně je náplní jeho práce, najednou už název jeho zaměstnání není pouhým slovem, ale děti přesně vědí, co tato práce obnáší a dokáží si představit, co všechno člověk během pracovního dne vlastně dělá.

        Setkání s rodiči bylo přínosem pro všechny zúčastněné - děti si prostřednictvím rodičů uvědomily výhody a nevýhody různých zaměstnání, pochopily, že výkonu povolání musí předcházet vdělání a učení rozličných dovedností a nyní si dokáží pod pojmem představit konkrétní činnost. Pro rodiče to byla příležitost zaujmout dětské publikum a vyzkoušet si roli pedagoga na vlastní kůži. Myslím, že teprve, když stojíte před třídou plnou dětských očí, uvědomíte si, co toto povolání vlastně obnáší.

        Do naší třídy dorazili nakonec 4 rodiče a představili nám 4 různé zaměstnání. Pocity dětí asi nejvíce vystihuje slovo “nadšení”. I po odchodu rodičů ze třídy bylo velké téma, jak ta Elišky, Terezky, Vanesky maminka/tatínek byli skvělí, rozebíralo se znovu a znovu, co v té práci vlastně dělají.

        Tímto bych chtěla mnohokrát poděkovat paní Hadrbolcové, paní Liďákové, paní Hromasové s panem Hromasem (a malému Benjamínkovi) za milou návštevu a úžasné vyprávění. Opravdu si toho moc vážím a věřím, že se v naší třídě zase setkáme.

Mgr. Radka Chalupová

  •  

V pondělí 27. února 2017 se uskuteční masopustní průvod obcemi. Prosíme rodiče, aby připravili svým dětem masku do průvodu, která se navlékne na bundu či kabát. Děkujeme.